П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Декларации
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Годишен бюджет
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
Правна помощ
 
 434493 
 Начална страница  
 Представяне

Окръжният съд на гр. Димитрово (гр. Перник) е образуван в резултат на ново административно-стопанско и съдебно делене на страната през 1959 година. Съдът води началото си от 08.04.1959 година, непосредствено след проведените избори. Нормална работа съда започва от месец септември, когато приключва процеса на кадровото му окомплектоване. В началото Окръжен съд е имал един съдия – Емил Пешевски; през юли са били двама с назначаването на Иван Лилов. Към 01.01.1960 година Министерството одобрява следния състав на Окръжния съд в гр. Димитрово: Председател, трима член съдии, административен секретар, двама съдебни секретари, архивар, трима деловодители, разносвач на призовки и съобщения и прислужник – всичко 13 души. Първият председател на съда е Илия Гергов. През 60-те години състава на съда се движи между 16 и 18 души като се увеличава с един броя на член съдиите, назначават се и младши съдии.

Съдът започва своята дейност без всякаква материална база. През първите 4 месеца от съществуването си всички служби на съда – канцелария, кабинети на съдиите, архив, заседателна зала – се помещават в една от залите на Димитровския народен съд.

Преместването на Окръжния съд в друга сграда в съжителство с Народната милиция, също на този етап не решава проблемите му, защото липсва най-важното – заседателни зали.

Основна дейност на Окръжния съд е правораздаването по наказателни, граждански, търговски и фирмени дела. Това се осъществява чрез дейността му като първа и втора инстанция. Като втора инстанция Окръжния съд разглежда делата образувани по жалби срещу решенията на Районните съдилища от окръга. Той извършва и административен контрол върху дейността на Районните съдилища, чрез съдебни проверки и ревизии. Друга основна задача непосредствено след учредяване на Окръжния съд е била правно-разяснителната и превантивна дейност. Първата се е осъществявала чрез беседи на правна тематика, радио предавания, публикации в местната и централна преса. Превантивната дейност включва показни процеси по наказателни дела, провеждани в колектива, от който е извършителя, изпращане на сигнални писма до ръководството на предприятия и учреждения, извършване на проверки. Плановете за работа на съда в първите години на съществуването му свидетелстват за дейност по повишаване на квалификацията на съдиите. За целта те са участвали в организираните правни семинари, а за съдебните заседатели – курсове от лекции.


Апелативен съд 
град София
Председател е г-жа Даниела Дончева
Прокуратура 
Контактна информация
Окръжна и районни прокуратури
Адвокатска колегия 
Интернет страница
на адвокадска колегия
гр. Перник
Нотариална камара 
Нотариуси
с район на действие
съдебен окръг Перник
Съдебно изпълнение 
Служба "Съдебно изпълнение"
Връзки 
Интернет връзки
гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР