П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Декларации
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Годишен бюджет
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
 Банкова информация  
 Информация за плащане по банков път

В Регистратурата на Окръжен съд - Перник (партер, ст.002) могат да бъдат извършвани плащания чрез ПОС терминални устройства за дължимите държавни такси, депозити и гаранции по съответните сметки на Окръжен съд - Перник, без да бъдат удържани такси и комисионни за банков превод.


Банкови сметки на Пернишки окръжен съд:
Обслужваща банка: „ОББ” АД – клон Перник
BIC: UBBSBGSF
Бюджетна с/ка: BG53UBBS80023106032909
Депозитна с/ка: BG86UBBS80023300128636


ТАРИФА № 1
към Закона за държавните такси
за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби
и Министерство на правосъдието

 ТАРИФА
за държавните такси, които се събират от съдилищата
по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)


Разноски и възнаграждения по НПКгр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР