П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Декларации
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Годишен бюджет
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
 Обяви  
 Обяви


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ № 3 във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност "Съдебен деловодител" - 1 щатна бройка (КРАЙНО КЛАСИРАНЕ)


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ № 2 във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност "Съдебен деловодител" - 1 щатна бройка


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ № 4 във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност "Съдебен секретар" - 2 щатни бройки (КРАЙНО КЛАСИРАНЕ)


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ № 3 във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност "Съдебен секретар" - 2 щатни бройки


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ № 2 във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност "Съдебен секретар" - 2 щатни бройкиМЕТОДИКА за провеждане на конкурса, критериите и начина на оценяване на кандидатите за длъжността "Съдебен деловодител"


МЕТОДИКА за провеждане на конкурса, критериите и начина на оценяване на кандидатите за длъжността "Съдебен секретар"


ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ № 1 във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност "Съдебен деловодител" - 1 щатна бройкаПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ № 1 във връзка с провеждане на конкурс за заемане на длъжност "Съдебен секретар" - 2 щатни бройкиО Б Я В А
за провеждане на конкурси за заемане на длъжност "Съдебен деловодител" - 1 щатна бройка и длъжност "Съдебен секретар" - 2 щатни бройки


          1. Заповед № 153/25.04.2016 г. за обявяване на конкурс за "Съдебен деловодител" - 1 щатна бройка
          2.
Заповед № 154/25.04.2016 г. за обявяване на конкурс за "Съдебен секретар" - 2 щатни бройки
          3. Заявление
          4. Декларация за липса на обстоятелства по чл.107а, ал.1 от КТ
          5. Декларация във връзка с чл.136, ал.2, т.1 от Правилника за администрацията в съдилищата
          6. Длъжностна характеристика на длъжност "Съдебен деловодител"
          7
. Длъжностна характеристика на длъжност "Съдебен секретар"
          8. Вътрешни правила за подбор, назначаване, повишаване в длъжност и подобряване на професионалната квалификация на съдебни служители

          9. Етичен кодекс на съдебните служители
        10. Правилник за администрацията в съдилищата                 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е
относно чл.18, ал.2 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността
гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР