П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Декларации
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Годишен бюджет
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
 Образци на документи  
 Образци на документи

Молба за издаване на удостоверение за актуално състояние по фирмено дело
Молба за издаване на удостоверение за пререгистрация по фирмено дело
Молба за издаване на удостоверение за несъстоятелност
Молба за издаване на удостоверение за ликвидация
Молба за издаване на удостоверение по дело
Молба за издаване на удостоверение за липса/наличие на образувани граждански дела
Молба за издаване на удостоверение за липса на заведени наказателни производства
Молба за издаване на заверен препис от влязло в сила решение/определение/присъда
Молба за издаване на препис от разпореждане, постановено в закрито заседание
Молба за издаване на препис от протокол от съдебно заседание
Молба за издаване на изпълнителен лист
Молба за освобождаване от държавна такса
Молба за прилагане на вносна бележка за внесена държавна такса/депозит за вещо лице
Молба за връщане на документи, приложени по дело
Молба за връщане на веществени доказателства
Заявление за достъп до обществена информация
Заявление за получаване на съобщения и призовки по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПКгр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР