П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в сила съдебни актове
Дела с висок обществен интерес
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
 Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ  
 Календар на заседанията в Пернишки окръжен съд

 

Тук можете да направите справка за НАСРОЧЕНИТЕ и СВЪРШЕНИ

Наказателни, Граждански, Търговски и Административни дела,

както и за ВЛЕЗЛИТЕ В ЗАКОННА СИЛА СЪДЕБНИ АКТОВЕ

в Окръжен съд - Перник

 

Указания за начина на достъп до публикуваните съдебни актове на сайта
на Окръжен съд - ПерникРАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ НА СЪДЕБЕН АКТ

    

Справки за дела на Окръжен съд - Перник, обжалвани пред ВКСгр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР