П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
 Вътрешни правила  
 Вътрешни правила, утвърдени в Окръжен съд - Перник

ДЕКЛАРАЦИИ по чл.12, т.2 във връзка с чл.14 от ЗПРКИ на служителите в Окръжен съд - Перник

Етичен кодекс на съдебните служители

Правила за приемане и отчитане на сигнали и жалби на граждани и юридически лица

Вътрешни правила за публикуване на съдебните актове на Окръжен съд - Перник на интернет страницата на съда

Вътрешни правила за прилагане на Закона за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл.42, ал.4 и сл. от ГПК

Вътрешни правила за разпределение на делата на случаен принцип

Вътрешни правила за реда и начина на прилагане на системата за изчисляване на натовареността на съдиите

Вътрешни правила за подбор, назначаване, повишаване в длъжност и подобряване на професионалната квалификация на съдебните служители

Администратор на лични даннигр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР