П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Декларации
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Годишен бюджет
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
 Вещи лица  
 Вещи лица
С П И С Ъ К
на вещите лица, които следва да се явят в Окръжен съд - Перник (етаж 2, стая 217) за получаване на своите карти за вещо лицеНеобходими документи за включване на нови експерти в списъка с вещи лица при Пернишки съдебен район

1. Заявление

2. Декларация-съгласие

3. Декларация по чл.7, т.3, т.4 и т.5, във връзка с чл.11, т.6 и т.9 от Наредба № 2/29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (обн., ДВ, бр.50 от 03.07.2015 г.)

4. Справка за вещо лице

 

ПРАКТИЧЕСКО ПОМАГАЛО ЗА ВЕЩИ ЛИЦА И КАНДИДАТИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦАгр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР