П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
 Прессъобщения  
 Прессъобщения

На 17.11.2017 г. от 10.00 ч. в Съдебната палата в град Перник ще се проведе „Ден на отворените врати“. Инициативата е насочена към всички, които желаят да се запознаят със структурата и функциите на съдебните институции в нея и със спецификата на работата на магистратите и съдебните служители. На мултимедиен екран, разположен на партера на Съдебната палата, през целия ден ще бъдат прожектирани филми, чрез които ще се популяризира дейността на съдебните институции, както и алтернативното решаване на спорове.

Инициативата „Ден на отворените врати“ е вече традиция и се провежда всяка година с цел да популяризира ролята и прозрачността в дейността на съдебните институции в Република България и да съдейства за по-добра информираност на гражданите и повишаване на доверието им към съдебната система. През настоящата година деня на отворените врати поставя акцент върху медиацията, като съвременен подход за решаване на споровете между гражданите. Проявата е част и от националната инициатива „Седмица на медиацията 15-18.11.2017 г.“

От 11.00 ч. в Зала № 2 административните ръководители на Окръжен съд – Перник, Районен съд – Перник, Окръжна прокуратура – Перник и Районна прокуратура – Перник ще наградят победителите в обявеният конкурс за есе на тема „И най-лошото споразумение е по-добро от най-доброто съдебно решение“ за ученици от 8-и до 12-и клас на средните училища в област Перник. Победителите ще бъдат предварително обявени на 16.11.2017 г. на интернет страниците на съдебните институции.

В 11.15 ч. ще бъде изнесена лекция на тема: “Медиация или съдебно решение“ с лектор адв. Свилена Димитрова – Заместник председател на Центъра за спогодби и медиация към СРС и СГС.

От 11.30 ч. в зала № 2 учениците от Гимназия с преподаване на чужди езици „Симеон Радев“ гр. Перник ще представят демонстрация на симулативен съдебен процес с предмет противозаконно повреждане на чужда движима вещ – чл. 216, ал. 1, вр. чл. 63, ал. 1 от НК.

От 13.30 ч. ще се проведе работна среща на медиатори от град Перник с представители на Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд, и административните ръководители на органите на съдебната власт.

От 14.30 ч. в зала № 2 административните ръководители ще се срещнат с граждани и журналисти.

Темите по медиация ще бъдат представени в сътрудничество с Центъра за спогодби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд.

 Телевизионни рубрики, представляващи съдебната власт          Днес, 27.11.2015 г. се проведе тържествено Общо събрание на съдиите от Окръжен съд - Перник, на което положиха клетва новоизбраните съдебни заседатели, с мандат 2015 - 2020 г. Съдебните заседатели са определени с протокол от Общото събрание на съдиите от Софийски апелативен съд, проведено на 29.10.2015 г. Пред Общото събрание на съдиите те се заклеха да прилагат точно Конституцията и законите на Република България, да изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъдат безпристрастни, обективни и справедливи, да допринасят за издигане престижа на професията и да пазят тайната на съвещанието, като винаги помнят, че за всичко ще отговарят пред закона.

          Кандидатурите за съдебни заседатели са предложени от Общинските съвети от Общините Перник, Радомир, Земен и Трън. Общинските съвети от Общините Брезник и Ковачевци не са предложили свои кандидати. Общият брой на определените съдебни заседатели е 31, като част от тях работят като педагози и специалисти в различни други области, каквото изискване поставя Законът за съдебната власт. Най-младите съдебни заседатели в Окръжен съд – Перник са на 23 – годишна възраст. Съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт, съдебен заседател може да бъде всеки дееспособен български гражданин на възраст между 21 и 65 години, който се ползва с добро име в обществото и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията. Според българското законодателство съдебните заседатели при окръжния съд участват при разглеждането на определени първоинстанционни наказателни дела. Броят им в съдебния състав може да бъде двама или трима, в зависимост от предмета на делото, като заседателите имат еднакви права и задължения със съдиите.

          Председателят на Окръжен съд – Перник, г-жа Елена Николова, поздрави новите съдебни заседатели и призова да осъзнаят високата отговорност на това, в което са се заклели и да не забравят, че отговорността на съдебния заседател е не по-малка от тази на съдията.гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР