П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
 Прессъобщения  
 Прессъобщения

Днес, 11.03.2016 г. от 09:30 ч. в Зала № 2 в Съдебната палата на гр.Перник се проведе годишно отчетно събрание, относно дейността на съдилищата от Пернишки съдебен окръг за 2015 година.
На събранието присъстваха съдиите от Окръжен съд – Перник и районните съдилища в град Перник, Радомир, Брезник и Трън, както и съдии по вписванията и съдебни изпълнители от съответните съдилища.
Председателят на Окръжен съд – Перник – г-жа Елена Николова, представи резюме на обобщения годишен отчетен доклад за работата на всички съдилища от Пернишки съдебен окръг през 2015 г. с данни за броя разглеждани и свършени дела в законоустановените срокове, както следва:
В Окръжен съд – Перник е имало за разглеждане общо 1 537 дела, като свършените дела са 1 333. От всички видове дела 88 % са свършени в тримесечен срок. Пернишкият окръжен съд е сред среднонатоварените съдилища.
Общият брой дела за разглеждане в Районен съд – Перник е бил 13 110, като свършените дела са 11 985. 91% са свършени в тримесечен срок.
В Районен съд гр. Радомир е имало за разглеждане общо 1 811 дела, свършени са 1 644 и 94 % са свършени  в тримесечен срок.
Общият брой дела в Брезнишки районен съд са 718, свършени – 642, свършени в тримесечен срок – 92 %.
В Районен съд гр. Трън е имало за разглеждане общо 268 броя дела, като свършените дела са 240.90% са свършените в тримесечен срок.
Г-жа Елена Николова с удовлетворение подчерта, че за пореден път може да се направи извод, че съдилищата от Пернишкият съдебен регион са работили много добре през отчетния период, показателите са значително над средните за страната и независимо от намаления съдийски състав, рестриктивния бюджет и недостиг на средства за обновяване на морално и физически остарялата техника, съдиите и съдебните служители са се справили със задачите си, произтичащи от Конституцията и законите. Сподели също, че за първи път от пет години насам не са посочени строителните дейности по надстрояването и укрепването на съдебната палата, като основен проблем, създаващ многобройни затруднения и неудобства в работата на магистратите и съдебните служители в Окръжен и Районен съд Перник.
Всички колеги подкрепиха думите на Председателя, че между административните ръководители на районните съдилища и ръководството на Окръжен съд – Перник съществува много добро взаимодействие. Основните общи въпроси в работата на съдилищата от съдебния окръг се обсъждат и решават съвместно, в дух на колегиалност, съпричастност и взаимопомощ. Коректни и колегиални са отношенията и между съдиите и прокурорите в съдебния окръг, както и с адвокатите от региона. Изрази увереност, че кадровият потенциал, с който съдилищата разполагат, е в състояние да отговори на изискванията за качествено и в срок свършена работа, да докаже, че всички магистрати и съдебни служители в Пернишки съдебен окръг са достойни да отстояват независимостта на съдебната система и да работят за повишаване на доверието към нея.
Председателят г-жа Николова закри събранието, като благодари на всички магистрати и съдебни служители от Пернишки съдебен окръг, пожела им много здраве, висок професионализъм и удовлетвореност от нелеката работа през изминалата година и вдъхна надежда за успешна 2016 година.
Пълният Отчетен доклад за дейността на съдилищата от Пернишки съдебен окръг през 2015 г., ще бъде публикуван в интернет страницата на Окръжен съд – Перник в раздел Годишни отчетни доклади след провеждане на събранието.Днес, 19.01.2016 г., Окръжна Прокуратура – Перник внесе в Окръжен съд – Перник искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража” по отношение на Р.К., 28 г., от град Р., който е привлечен като обвиняем за извършено престъпление по чл. 116, ал.1, т.6, вр. чл.115, вр. чл.18, ал.1 от НК. Делото е насрочено за разглеждане на 19.01.2016 г. от 15:30 от часа в Зала №2 на Окръжен съд – Перник.Телевизионни рубрики, представляващи съдебната власт

* * * * *

Днес, 27.11.2015 г. се проведе тържествено Общо събрание на съдиите от Окръжен съд - Перник, на което положиха клетва новоизбраните съдебни заседатели, с мандат 2015 - 2020 г. Съдебните заседатели са определени с протокол от Общото събрание на съдиите от Софийски апелативен съд, проведено на 29.10.2015 г. Пред Общото събрание на съдиите те се заклеха да прилагат точно Конституцията и законите на Република България, да изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъдат безпристрастни, обективни и справедливи, да допринасят за издигане престижа на професията и да пазят тайната на съвещанието, като винаги помнят, че за всичко ще отговарят пред закона.

Кандидатурите за съдебни заседатели са предложени от Общинските съвети от Общините Перник, Радомир, Земен и Трън. Общинските съвети от Общините Брезник и Ковачевци не са предложили свои кандидати. Общият брой на определените съдебни заседатели е 31, като част от тях работят като педагози и специалисти в различни други области, каквото изискване поставя Законът за съдебната власт. Най-младите съдебни заседатели в Окръжен съд – Перник са на 23 – годишна възраст. Съгласно разпоредбите на Закона за съдебната власт, съдебен заседател може да бъде всеки дееспособен български гражданин на възраст между 21 и 65 години, който се ползва с добро име в обществото и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията. Според българското законодателство съдебните заседатели при окръжния съд участват при разглеждането на определени първоинстанционни наказателни дела. Броят им в съдебния състав може да бъде двама или трима, в зависимост от предмета на делото, като заседателите имат еднакви права и задължения със съдиите.

Председателят на Окръжен съд – Перник, г-жа Елена Николова, поздрави новите съдебни заседатели и призова да осъзнаят високата отговорност на това, в което са се заклели и да не забравят, че отговорността на съдебния заседател е не по-малка от тази на съдията.

 


* * * * *

На 27.11.2015 г. в зала № 2 от 10:00 ч. ще се проведе Общо събрание на съдиите  от Окръжен съд – Перник, на което ще положат клетва новоизбраните съдебни заседатели, с мандат 2015 - 2020 г., определени с протокол от Общото събрание на съдиите от Софийски апелативен съд, проведено на 29.10.2015 г.

Съдебният заседател не е съдия, но е част от съдебния състав, разглеждащ и решаващ делото. В този състав той има еднакви права със съдиите и равен глас с тях. Съдебни заседатели участват в разглеждането на наказателни дела за престъпления, за които се предвижда наказание повече от 5 години лишаване от свобода. Съдебният състав в тези случаи се състои от един съдия и двама съдебни заседатели, но ако предвиденото наказание е не по-малко от 15 години лишаване от свобода или доживотен затвор, съдебните заседатели са трима, а съдиите - двама.

Съдебните заседатели се избират за срок от 5 години. Самите те на свое Общо събрание избират съвет на съдебните заседатели. Този съвет поддържа връзки с Председателя на съда и поставя въпросите в интерес на общата работа и доброто взаимодействие между съдии и съдебни заседатели.


 гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР