П Окръжен съд
ерник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне
Информация за контакти
Съдии
Структура на съда
Районни съдилища
Календар на заседанията и СЪДЕБНИ АКТОВЕ
Банкова информация
Работно време
Образци на документи
Обявления за публична продан
Прессъобщения
Обяви
Ден на отворените врати
Вещи лица
Съдебни преводачи
Съдебни заседатели
Вътрешни правила
Декларации
Нормативни актове
Годишни отчетни доклади
Годишен бюджет
Профил на купувача
Предложения и сигнали
Проучване на общественото мнение
 Прессъобщения  
 Прессъобщения

На 07.12.2018 г. в съдебната палата в гр. Перник се проведе „Ден на отворените врати”, организиран от Окръжен съд – Перник, Окръжна прокуратура – Перник, Районен съд – Перник и Районна прокуратура – Перник.
Инициативата е във връзка с реализиране на проект на Висшия съдебен съвет и е насочена към популяризиране на дейността на съда и прокуратурата, като целта е повишаването на правната култура на гражданите и изграждане на доверие в работата на съдебната система.
Обществеността в гр. Перник беше информирана за събитието чрез публикации на сайтовете на съдилищата и прокуратурите в гр. Перник, като бяха поканени и ученици от средните училища в града, както и деца от детските градини.
Присъстваха ученици от ГПЧЕ „Симеон Радев“ гр. Перник, ПМГ „Христо Смирненски“ гр. Перник, ОУ „Христо Ботев“ гр. Батановци, Детска градина №4 „Чуден свят“, предучилищна група „Слънце“ и др.
Дадена бе възможност да се види отблизо работата на съда и прокуратурата, като бе предоставен достъп на всички желаещи да се запознаят с организацията на дейността на съда и на прокуратурата, на съдебните и прокурорските служители, с правораздавателната дейност, с работата и функциите на службите в учрежденията.
През целия ден във фоайето на съдебната палата течеше прожекция на филм, отразяващ дейността на отделните служби и звена в съдилищата и прокуратурите в града.
Акцентът в Деня на отворените врати беше поставен върху процедурата по медиация като алтернативен способ за решаване на спорове.
Председателят на Районен съд – Перник г-н Михаил Алексов влезе в ролята на водещ на мероприятието, като приветства с добре дошли всички посетители в съдебната палата и им разясни процедурата по препращане от съдията към медиация.
Председателят на Центъра за спогодби и медиация към Окръжен съд – Перник и Районен съд – Перник г-жа Деница Иванова изнесе лекция на тема „Какво е медиация?“, след което ученици от 10 г клас на ГПЧЕ „Симеон Радев“ представиха пред публиката симулация на процедура по медиация, в която демонстрираха креативност и психологически подходи за уеднаквяване на позициите на спорещите страни. Заради блестящото им представяне учениците – участници в симулацията бяха бурно аплодирани от препълнената зала.
На класираните на първите три места в ученическия конкурс за есе на тема „Това ли, което ни „разделя“, е онова, което ни „събира“ по пътя към медиацията?“ бяха връчени награди от председателя на Окръжен съд – Перник г-н Калин Баталски, от окръжния прокурор г-жа Галина Антова и от председателя на Центъра по спогодби и медиация г-жа Деница Иванова, както следва: първа награда – таблет, втора и трета награда – външни батерии за мобилни устройства.
Заместник-председателят на Районен съд – Перник г-жа Христина Ангелова влезе в ролята на лектор пред децата от детската градина, на които разказа приказка „Борбата между доброто и злото“, чрез която на достъпен за тях език им разясни работата на съдията, прокурора, адвокатите и съдебния секретар.
Поради проявен интерес от ученици от ГПЧЕ „Симеон Радев“ инспекторът „ППД“ Юлиан Боянов от Областно звено „Съдебна охрана“ гр. Перник им разясни правата и задълженията на звеното и им показа помещенията за временно задържане в съдебната палата.
Учениците зададоха редица въпроси, които показаха не само желание да опознаят работата на съдебната власт, но и добра информираност за нейните правомощия и роля в обществения живот.На 17.04.2018 г. в зала № 2 на Съдебна палата гр. Перник бе отбелязано с тържествена церемония приключването на учебната 2017/2018 г. по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.
За четвърта поредна година Окръжен и Районен съд – Перник, Окръжна и Районна прокуратура – Перник, обединиха своите усилия за организиране и осъществяване на инициативата, заложена в сключеното Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, и целяща повишаване на информираността на младите хора относно структурата, функциите и значението на съдебната власт в България, както и формиране на правна култура и грамотност в подрастващите.
Официалната церемония, на която присъстваха ученици от 10-тите класове на ГПЧЕ „Симеон Радев” гр. Перник, започна със слово от Председателя на Окръжен съд – Перник – съдия Елена Николова, която изрази задоволство от постигнатите от стартирането на Програмата до този момент резултати и припомни, че на вчерашната дата през 1879 г. във Велико Търново е приета Търновската конституция – първата Kонституция на България. На мултимедиен екран беше прожектиран кратък филм, запознаващ младата аудитория с магистратските професии, след което в съответствие с наложилата се вече от миналата година практика, на учениците, посетили лекционния курс по Програмата, бяха връчени удостоверения за участие по образец, утвърден от Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС. Връчването извършиха административните ръководители на Окръжен и Районен съд – Перник и Окръжна прокуратура – Перник. Във връзка с честването на 16 април – Деня на Българската конституция, на всички ученици, заедно с удостоверенията, бяха раздадени и печатни издания на Конституция на Република България.
Съгласно Концепцията на Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, в бъдеще се обсъжда идеята програмата да се насочи и към други възрастови групи, например ученици от началния курс, като съдържанието бъде адаптирано съобразно възрастта им, както и към студентите от висшите учебни заведения, изучаващи специалности, различни от правото.гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, (076) 64 70 12, факс: (076) 60 44 41 и (076) 64 70 55  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР